Ledenvergadering 19 november

Maandagavond 19 november is het weer zo ver, onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Vorig jaar was de opkomst erg goed, wij hopen deze dit jaar te overtreffen!
De avond wordt in twee onderdelen geknipt, van 19.30 tot 20.00 is het financiële deel, vanaf 20.00 het algemene deel. Op de agenda staat naast de gebruikelijke agendapunten een aantal belangrijke onderwerpen:
• Terugkoppeling resultaten vernieuwing kantine
• Terugkoppeling resultaten vrijwilligersbeleid
• Statutenwijziging
• Bestuursverkiezing

Op onze website zijn reeds de notulen van de ALV van november 2017 en het verslag van de ingelaste vergadering van april 2018 beschikbaar:
http://www.blauwwit66.nl/nieuws/i/156-berichten/256-notulen-algemene-ledenvergadering
http://www.blauwwit66.nl/nieuws/i/156-berichten/322-verslag-ledenvergadering

Daarnaast worden komende weken alle jaarverslagen van de commissies gepubliceerd en wordt een voorstel gedaan voor statutenwijziging. Statutenwijziging is een terugkerend thema op de ledenvergaderingen van afgelopen jaren, waaraan het bestuur nu besloten heeft dit te agenderen. De huidige statuten zijn inmiddels al bijna 15 jaar oud en behoeven op een aantal punten aanpassing. In overeenstemming met de huidige statuten wordt het voorstel tot aanpassing op de website gepubliceerd en ter inzage aangeboden in de kantine. Leden die een voorstel willen doen voor wijziging van de statuten worden hierbij uitgenodigd, neem hiervoor contact op met Erik (info@blauwwit66.nl). De uiterste datum hiervoor is zaterdag 9 november. De huidige statuten zijn beschikbaar op de website: http://www.blauwwit66.nl/documenten/Statuten%20Blauw%20Wit%202004.pdf

In het bijzonder vraag ik ook graag aandacht voor twee belangrijke posities binnen de vereniging. Mark Wonnink heeft inmiddels vele jaren de functie van penningmeester vervuld, maar heeft aangegeven hiermee te stoppen. Ditzelfde geldt voor de positie van ledenadministrator. Renger Veldhuis heeft aangegeven per 1 januari zijn functie neer te willen leggen. Hier wil ik graag bijzondere aandacht voor vragen. Ben jij of ken jij iemand die deze positie zou willen vervullen, meld je! Wij hopen jullie 19 november te zien in de kantine.

Met vriendelijke groet,
Erik Groot, secretaris

 

Meer van Berichten Terug naar overzicht

Sportsads