Nadat voorlopig voorzitter Gerhard Kolkman een openingsspeech had uitgesproken, werd het het concept-Reglement besproken. 
Op enkele kleine tekstuele aanpassingen na konden de aanwezigen zich wel vinden in dit reglement. Direct aansluitend werd er unaniem mee ingestemd om het voorlopige bestuur, bestaande uit Gerhard Kolkman (voorzitter), Anton Beldsnijder (secretaris), Herman Withaar, Wim Klein Nagelvoort, Ap Wechstapel en als toegevoegd bestuurslid verenigingspenningmeester Mark Wonnink (die om redenen van praktische aard tevens penningmeester is van de Vrienden) voor een periode van drie jaar als bestuur te benoemen. Vervolgens stond de champagne klaar en werd er geproost op deze nieuwe loot bij Blauw Wit. Na een korte pauze, waarin de aanwezigen zich hebben ingeschreven als lid, werd er vervolgens gediscussieerd over de diverse plannen en activiteiten die van uit de doelstelling van de Vrienden ondernomen zouden kunnen gaan worden. 
Die doelstelling is: 

a. het ondersteunen van de vereniging Blauw Wit '66 in al haar geledingen door extra gelden te genereren, die het mogelijk maken bijzondere wensen te vervullen en/of investeringen uit te voeren.
Dit kan zowel de jeugd als de senioren betreffen als ook de accommodatie of de organisatie.

b. het jaarlijks organiseren van één of meer gezellige en/of interessante activiteiten voor de leden van de Vrienden.

c. het in principe jaarlijks beschikbaar stellen van een bedrag aan een door de leden nader te bepalen, bij voorkeur plaatselijk of regionaal, goed doel.


Het bestuur zal zich in de komende tijd buigen over de diverse gedane suggesties en in het a.s. voorjaar met voorstellen komen.
Tot slot werd nog gesproken over de ledenwerving, want alle aanwezigen waren het er over eens dat het startaantal leden van 25 toch minimaal verdubbeld moet gaan worden. Afgesproken werd dat zowel de bestuursleden als alle aanwezigen zich in de komende tijd zullen inzetten om leden te werven.
Onder het genot van een hapje en een drankje, warvoor dank aan de barmedewerkers, werd daarna deze oprichtingsbijeenkomst afgesloten.
Sportsads