Restaurant en Feestlocatie De Poppe
divider

Missie / Visie

Missie z.v.v. BlauwWit ’66

BlauwWit ’66 is een amateur zaterdag voetbalvereniging die zich ten doel stelt het in teamverband aanbieden van de voetbalsport, op zowel prestatief als recreatief niveau aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de Holtense gemeenschap. BlauwWit ’66 wil daarmee tevens bijdragen aan het stimuleren en faciliteren van een sportieve cultuur en sportief klimaat in de kern Holten en Buitengebied Holten. Tevens biedt de vereniging haar leden de mogelijkheid inhoud te geven aan het verenigingsleven. Dit vanuit laagdrempeligheid, een hechte verenigingsstructuur en een positieve clubcultuur waarin sociale binding, sportiviteit, prestatie, plezier en respect de gedeelde kernwaarden zijn. 

Visie BlauwWit ’66 2014-2020

Sportief 

Belangrijkste pijler voor de voetbalvereniging is het plezier hebben in en het genieten van voetbal, voor alle leden, waarbij gestreefd wordt naar de hoogst haalbare prestaties op sportief en sociaal vlak.

De vereniging stelt zich ten aanzien van de selectie tot doel om met vooral eigen opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau prestatievoetbal te bedrijveniii. De doelstelling voor het eerste elftal is een op basis van herkenbaar en verzorgd voetbal stabiel presteren in de derde klasse, met op termijn de ambitie te promoveren naar de tweede klasse. De doelstelling voor het tweede elftal is minimaal mee te spelen in de top van de reserve derde klasse en door te groeien naar een stabiel presteren in de reserve tweede klasse. Het realiseren van het vereiste niveau in het eerste en tweede elftal is mogelijk met enerzijds een goede ontwikkeling van spelers in genoemde elftallen en anderzijds een goede ontwikkeling en doorstroom van spelers vanuit de jeugd.

Voor de recreatieve teams geldt als doelstelling dat zij vooral plezier moeten hebben op een voor hen passend niveau. Subdoelstelling daarbij is dat het nu recreatieve derde elftal op termijn doorgroeit naar een (semi) prestatie elftal. Er is sprake van een prestatie elftal indien het derde elftal in categorie A uitkomt, oftewel in de reserve derde klasse.

Voor de teams in de jeugd geldt dat de indeling (selectie) zodanig is dat teams op een zo’n hoog mogelijk niveau presteren, met dien verstande dat bij het indelen in klassen uitgegaan wordt van een plaats in de middenmoot.v Een kampioenschap m.n. van de junioren in een te lage klasse draagt niet bij aan de hoofddoelstelling, een continue toevoer van spelers vanuit de jeugd naar de selectie. De minder getalenteerde spelers wordt een zodanig pakket n geboden dat zij het leuk (blijven) vinden om bij BlauwWit te voetballen en later in een lager elftal hun sport op hun eigen niveau kunnen en willen blijven beoefenen. In het realiseren van de doelstellingen is een professionelevi jeugdopleiding en een kwalitatief toereikend kader een voorwaarde, evenals de beschikbaarheid over kwalitatief goede basis materialen ten behoeve van uitoefening van de voetbalsport.

Financieel

BlauwWit ‘66 is een financieel gezonde vereniging waar gestreefd wordt naar verhoging van inkomsten en kritisch wordt omgegaan met onkosten. Er is een continue positieve kasstroom waarbij er voldoende ruimte is om incidentele grotere uitgaven te bekostigen. Daarnaast worden gelden gereserveerd in verband met toekomstige investeringen. De contributie vormt een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. De hoogte van de contributie is conform de eisen die een moderne en goed geoutilleerde sportaccommodatie stelt maar tevens zo laag mogelijk als verantwoord wordt geacht. De contributie wordt periodiek door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voorts is zelfwerkzaamheid essentieel in kostenbesparing en wordt wat dat betreft optimaal gebruik gemaakt van de krachten binnen de vereniging.

Verenigingscultuur

BlauwWit ’66 is een laagdrempelige vereniging, waar leden, bezoekers en diverse partners zich meteen thuis voelen en ontmoeting op basis beschaafde omgangsnormen vanzelfsprekend en kenmerkend is. Een gedragscode is hierin ondersteunend.vii Belangrijke aspecten van de verenigingscultuur zijn respect, saamhorigheid, betrokkenheid en gezelligheid. De kenmerkende positieve cultuur en sfeer dragen bij in behoud en aanwas van zowel ledenaantal als vrijwilligers. De inzet van de leden en de vele vrijwilligers zijn de basis van de vereniging.