Restaurant en Feestlocatie De Poppe
divider

Drukbezochte ledenvergadering zorgt voor gespreksstof achteraf.

Met een opkomst van zo’n 70 leden werd de ledenvergadering ook dit jaar weer goed bezocht. Nadat de vergadering door voorzitter Roy Vrieling werd geopend, trapte penningmeester Sander Bruggeman af met een overzicht van de financiële cijfers van het afgelopen seizoen. Na een aantal jaren van positieve resultaten, werd afgelopen seizoen een klein negatief resultaat geboekt. De penningmeester kon dit echter goed verklaren.
Jeffrey Hulsman, namens de kascommissie, complimenteerde Sander voor zijn goede werk en vroeg de vergadering om decharge te verlenen, wat met applaus werd beantwoord.
Dick Schimmel trad af als lid van de kascommissie en wordt opgevolgd door Henk Jan Aanstoot.

Na het financiële gedeelte begon voorzitter Roy met de opening van het algemene gedeelte. Roy stond eerst stil bij het overlijden van ons lid Ronnie Schoemaker en vroeg de leden om een moment van stilte ter nagedachtenis van Ronnie.
Vervolgens begon Roy met zijn voorwoord, waarin hij zijn bewondering uitsprak voor de vele vrijwilligers binnen Blauw Wit. Hij benadrukte echter ook dat we nog steeds hard vrijwilligers nodig hebben voor diverse taken binnen Blauw Wit. Roy prees ook de vele sponsoren die we hebben, en vermeldde dat er dit seizoen wederom nieuwe sponsoren zijn bijgekomen. Hij bedankte met name Dick Beldman voor zijn inzet, wat met applaus vanuit de zaal werd beantwoord.

Na het benoemen van de sportieve hoogtepunten en enkele mededelingen vanuit het bestuur, kwam het volgende punt op de agenda aan bod: de toelichting van het nieuwe technisch beleidsplan. Freddy Franke lichtte dit toe en gaf hierbij aan wat de randvoorwaarden waren vanuit de club voor een nieuw technisch beleidsplan. Het technisch beleidsplan werd aan de leden getoond, maar is door alle leden in zijn geheel na te lezen op onze website. Freddy bedankte alle leden van de technische commissie voor hun inzet.
 
Na de uitleg van het technisch beleidsplan was het tijd voor het onderwerp waarvoor de meeste leden naar de vergadering waren gekomen: de toelichting op een overleg tussen het bestuur van Blauw Wit en het bestuur van VV Holten over een mogelijke fusie tussen beide clubs. Voorzitter Roy legde uit dat hij enkele maanden geleden werd benaderd door de voorzitter van VV Holten, Robert Oolbekkink, om te onderzoeken hoe beide clubs elkaar kunnen versterken met als mogelijke optie een fusie tussen beide verenigingen. Een goed uitgangspunt hierbij is dat beide verenigingen op dit moment gezond zijn. Roy geeft aan dat na het gesprek met de voorzitter van VV Holten, dit onderwerp is besproken met de besturen van beide verenigingen. Na overleg met de wethouder en medewerker sport van de gemeente en een onderlinge positieve vergadering tussen beide besturen, is besloten om dit onderwerp in deze ledenvergadering te bespreken. Roy vroeg de leden wat zij ervan vonden. Er werden direct al concrete vragen gesteld door de leden, zoals op welke dag er zou worden gevoetbald en op welk sportpark, maar hier kon Roy op dit moment nog geen antwoord op geven, omdat alles nog in de verkennende fase zit. Desondanks was de reactie vanuit de leden positief, en velen benadrukten de noodzaak om een werkgroep met leden vanuit beide verenigingen op te richten. Dick Beldman vroeg de leden het bestuur mandaat te geven om het traject verder te verkennen, en dit werd positief ontvangen. Roy beloofde de leden zoveel mogelijk te informeren over de voortgang van dit proces.
 
Nadat het onderwerp nog wat wordt nabesproken in de zaal, kwam het onderwerp contributieverhoging aan bod.  Om de financiële stabiliteit in de toekomst te waarborgen, stelde penningmeester Sander een verhoging van 5 euro per lid voor,  met uitzondering van de niet-spelende leden. De ledenvergadering stemde in met de contributieverhoging.

Ook waren de bestuurstermijnen van enkele bestuursleden verlopen. Secretaris Mark Wonnink werd voor een periode van 3 jaar herbenoemd.
Bestuurslid senioren, Justin Verhoeven, nam afscheid na ongeveer 5,5 jaar bestuurslid te zijn geweest. Roy bedankt hem voor zijn inzet en hoopte hem misschien in de toekomst weer als bestuurslid te kunnen verwelkomen. Voor de functie van Justin is op dit moment nog geen opvolger gevonden.
De bestuurstermijn van penningmeester Sander Bruggeman was ook verlopen. Het bestuur stelde Jurgen van Dijk en Dick Schimmel voor als de opvolgers van Sander, en dit voorstel werd positief ontvangen. Sander werd bedankt door voorzitter Roy, vooral voor zijn inzet tijdens de lastige coronaperiode.

Ten slotte was er tijdens de rondvraag gelegenheid voor de leden voor vragen of opmerkingen.
Gert Jan Ulfman prees de inzet van onze jeugdleden en benadrukte dat ze veel bijdragen aan de begeleiding van de jongste jeugd. Het gezegde dat “de jeugd niets wil” is niet van toepassing op onze jeugdleden. Hij kreeg hiervoor een luid applaus van de leden.  

Rond iets voor half tien werd de ledenvergadering afgesloten, en werd er nog  geruime tijd nagepraat onder het genot van een drankje.